Odborné sociální poradenství

  • Úvod
  • Poskytované služby
  • Informace pro zájemce
  • Souhlas s osobními údaji
  • Podávání stížností

Úvod

Poslání odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách CZPS

Posláním odborného sociálního poradenství poskytovaného v poradnách Center pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje je napomáhat lidem (se zdravotním postižením) žijícím ve Středočeském kraji při řešení jejich  nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku.  Poskytnutím informací a podporou se snažíme, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Cíle CZPS

Strategickým cílem je zlepšovat dostupnost a spektrum nabízených služeb ve Středočeském kraji.

Dlouhodobé cíle služby jsou:

–         Rozšiřovat podle potřeb terénní odborné sociální poradenství (nejméně o jedno poradenské místo v každém regionu ročně)

–         Navyšovat počet klientů o 10%ročně

–         Rozšiřovat počet nebo sortiment půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na pracovištích CZPS podle individuálních potřeb uživatelů (v průměru o 2-3 typy pomůcek ročně)

–         Zvýšit počet poradenských a ostatních pracovníků- do roku 2014 (zejména  s ohledem na zastupitelnost pracovníků na pracovišti nebo mezi regiony, typy poskytovaných služeb, počet klientů).

–         Pravidelná školení poradenských pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti dle        individuálního vzdělávacího plánu

–         Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace- 2-3roky

Cílová skupina

Je poskytováno všem osobám bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci, zda klient již je v obtížné sociální situaci, či je teprve takovou situací ohrožován.

Poradenství je poskytováno v případě potřeby také rodinným příslušníkům cílové skupiny.

Kapacita služby:

Průměrná kapacita služby odborného sociálního poradenství je 6 klientů/den. Může se  však lišit v rámci jednotlivých poraden. A to zejména v závislosti na velikosti spádové oblasti.

Upřesnění kapacity je uvedeno v Evidenci klientů a je rovněž součástí výročních zpráv.

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství

Zásadou naší práce je respekt ke klientovi:

Respektujeme osobnost– protože každý jsme jedinečný

Respektujeme svobodnou vůli– protože každý si chce o sobě rozhodovat sám

Respektujeme důstojnost– protože ta dělá člověka člověkem

Respektujeme soukromí– protože víme, že „mlčeti zlato“

Respektujeme možnosti klienta- protože každý máme své možnosti, které chceme využít

Respektujeme přání klienta- protože pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje

Poskytované služby

Poradenská pracoviště CZPS Středočeského kraje nabízejí v rámci odborného sociálního poradenství tyto konkrétní služby:

–           Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením

–           Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením

–           Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství

–           Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství

–           Poskytnutí pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení nebo upevnění kontaktů v místě bydliště uživatele

–           Poskytnutí informací a rad při odstraňování architektonických bariér

–           Poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu

–           Provozování půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

–           Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením

–           Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.

–           Doprovázení (zastupování) uživatele v jednání na úřadech nebo jiných institucích

–           Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.

–           Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

V rámci služby neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování nebo stravování.