Hlavní stránka

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje je registrovaným poskytovatelem těchto sociálních služeb:

Odborné poradenství

Odborné poradenství CZPS je zaměřeno zejména na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. kontakty na jiné poskytovatele sociálních služeb, na odborná pracoviště, úřady, kontakty na aktivity v regionu, na organizace zdravotně postižených nebo seniorů a jejich aktivizační služby apod.), na sociálně terapeutické činnosti, na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Osobní asistence pro uživatele s těžkým zdravotním postižením

Služba osobní asistence umožňuje osobám s těžkým zdravotním postižením žít doma v přirozeném prostředí, realizovat aktivity a činnosti směřující k prevenci jejich sociálního vyloučení a k integraci do společnosti. Je poskytována dětem i dospělým osobám s těžkým zdravotním postižením, jehož důsledky vyžadují v některých úkonech nebo činnostech pomoc druhé osoby. Služba osobní asistence obsahuje především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, při zajištění nebo podání stravy, při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, při soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením realizované v rámci CZPS Středočeského kraje zahrnují vzdělávací a aktivizační činnosti vedoucí k většímu sociálnímu začlenění uživatelů, k jejich větší aktivitě a zájmu. Hlavním cílem CZPS Středočeského kraje a jeho regionálních pracovišť je realizovat v rámci služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením a seniorům programy, které těmto osobám umožní radovat se z pohybových aktivit (byť v některých případech jen omezeně), kulturních zážitků a společenských setkávání.