Osobní asistence

  • Úvod
  • Poskytované služby
  • Kontakty

Úvod

Služba osobní asistence je poskytována ve čtyřech regionech Středočeského kraje:

Benešov, Beroun, Kladno a Příbram

Poslání osobní asistence poskytovaného na pracovištích CZPS

Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc  potřebují z důvodu zdravotního postižení nebo věku.

Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc jiné osoby.

Cíle CZPS

Strategickým cílem je rozšiřovat službu osobní asistence do dalších regionů Středočeského kraje a zvyšovat její kvalitu.

Dlouhodobými cíli služby- do roku 2014 :

–         Zavádění a průběžná aktualizace standardů kvality sociálních služeb

–          Zvyšovat počet klientů o 20% ročně.

–          Zvyšovat počet osobních asistentů úměrně s poptávkou po službě.

–          Stabilizovat tým osobních asistentů, motivovat, aby neodcházeli.

–          Pravidelná školení všech pracovníků pro zvyšování jejich odbornosti a osobních kvalit

–          Vytvořit potřebné materiály v alternativních formách komunikace

–         Aktivní účast v komunitním plánování v regionu

Cílová skupina

Nabízíme službu všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, věk a členství v organizacích zdravotně postižených.

Osobní asistenci t.č. neposkytujeme lidem, kteří jsou v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo Lormově abecedě.

Zásady poskytování osobní asistence:

Zásadou naší práce je respekt ke klientovi:

Respektujeme osobnost– protože každý jsme jedinečný

Respektujeme svobodnou vůli– protože každý si chce o sobě rozhodovat sám

Respektujeme důstojnost– protože ta dělá člověka člověkem

Respektujeme soukromí– protože víme, že „mlčeti zlato“

Respektujeme možnosti klienta- protože každý máme své možnosti, které chceme využít

Respektujeme přání klienta- protože pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje

Poskytované služby

Pracoviště CZPS Středočeského kraje nabízejí v rámci osobní asistence tyto konkrétní služby:

–    základní a odborné sociální poradenství

–    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

–     pomoc při osobní hygieně

–     pomoc při zajištění stravy

–     pomoc při zajištění chodu domácnosti

–     výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

–     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

–     pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí

V rámci služby neposkytujeme finanční půjčky a ubytování.

Kontakty

CZPS Beroun                                                                                              CZPS Kladno
Vedoucí OA: Bc. Petra Šedivá                                                                      Vedoucí OA: Martina Hrubá, DiS
Adresa: Na Parkáně 111, 266 01 Beroun                                                      Adresa: Hřebečská 2680, 272 02 Kladno
Tel: 311 625 025, 603 575 640                                                                        Tel: 312 682 244, 731 107 808 a 732 692 222
E-mail: centrum.sluzeb@tiscali.cz E-mail: szdp-kladno@volny.cz
CZPS Benešov                                                                                            CZPS Příbram
Vedoucí OA: Jana Zajíčková                                                                         Vedoucí OA: Radka Jarolímová
Adresa: Vlašimská 1922, 256 01 Benešov                                               Adresa: T.G.Masaryka 100, 261 01 Příbram
Tel: 317 723 506, 603 715 316                                                                     Tel: 318 624 834, 776 840 392
E-mail: zajickovajana@gmail.com E-mail: pribram@tiscali.cz