Benešov

 • Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje v Benešově  –  kontaktní údaje
 • vchod

  Bezbariérový vchod do centra

  Ředitelka centra :  Jana Zajíčková , 256 01 Benešov u Prahy , Vašimská 1922

 • kontakt – 317 723506, 603715316,723431323
 • e-mail: zajickova.jana@gmail. com
 • Poskytované služby
 • Krátkodobé cíle
 • Další aktivity
 • Detašovaná pracoviště
 • Úřední hodiny pracoviště Benešov
 • Kontakt
 • Aktuality
 • Fotogalerie
 • O nás

Poskytované služby

Pracoviště Benešov má registrovánu službu odborného sociálního poradenství.

Na našem centru mohou klienti  získat ucelený přehled o možném řešení jejich nepříznivé životní situace, jak ji zvládat pomocí některých státním příspěvků, či jak ,pomocí kompenzačních pomůcek, zlepšit kvalitu svého života. Dozvědí se o různých právních aspektech, které mohou z určitých situací vyplynout. V případě těžkého postižení mohou klienti požádat o doprovod na jednání / nejvíce využívána posudková komise, úřady apod. / Terénní poradenství v domácnostech klientů – na vyžádání klienta je prováděna kontrola linek tísňového volání, která počívá v kontrole přístroje, jeho vyčištění a výměně baterií. Toto poradenství je též prováděno u těžce postižených klientů, kteří se sami nemohou dostat na naše pracoviště. Centrum spolupracuje s konzultantem pro bezbariérovou výstavbu, který zde provádí konzultace z oblasti bezbariérové výstavby domů i komunikací. Projektanti se zde mohou podrobně seznámit s vyhláškou 398/2009 Sb. a s její aplikací do praxe. Jsou zde zpracovávána vyjádření ke  stavbám občanské vybavenosti. Stavby jsou konzultovány a následně kontrolovány, zda byly dané podmínky dodrženy a stavba odpovídá potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace, na čemž se aktivně podílí i ředitelka centra . Na centrum se též obracejí  klienti, kteří potřebují z důvodů těžkého zdravotního postižení přestavbu domu, bytu popř. i přilehlých komunikací. Za jejich aktivní spolupráce je jim navrhnuto řešení. Tyto konzultace probíhají téměř ve všech případech přímo v místě bydliště. Pokud má klient zájem, je mu zprostředkován kontakt na firmu, která je schopna přestavbu realizovat,vyrobit a namontovat, plošinu, výtah aj.

Krátkodobé cíle : Navázat užší spolupráci s dobrovolnými pracovníky občanských sdružení Benešovska, kteří pracuji se zdravotně postiženými a tím získat cenné informace o klientech, kteří se nacházají v jejich okolí a prostřednictvím těchto dobrovolníků nabídnout pomoc potřebným klientům, kteří by jinak sami, z nejrůznějších důvodů,  naši pomoc nevyhledali. Dalším cílem je účast na výročních členských schůzích jednotlivých OSZP Benešovska, které zde každoročně probíhají. Zde dochází k předání   informací velké skupině seniorů a zdravotně postižených a to v oblasti sociálně právní. Jedná se především o současnou i připravovanou legislativu, nabídku našich služeb, a připravované akce. Nedílnou součástí na těchto akcích je individuální poradenství.

Dlouhodobé cíle : přivést do centra klienty, kteří jsou v produktivním věku a vytvořit jim takové podmínky, aby měli zájem zapojit se do dění dentra, tj.aby se  aktivně zúčastňovali akcí, které připravuje centrum ve spolupráci s jinými organizacemi.Jedná se především se Svazem tělesně postižených v ČR, o.s. Benešov a Regionálním sdružením zdravotně postižených Benešovska.Pro tyto klienty jsou připravovány nejen vzdělávací akce, jako jsou počítačové kurzy a semináře  ale i pobytové akce spojené s poznáváním nejen tuzemské, ale i zahraničních přírody. Prioritou je  uzká spolupráce s chráněnou dílnou,  zaměstnávající více než 90 % osob se zdravotním postižením a s její pomocí zaměstnat některé klienty, kteří jsou těžko umístitelný na trhu práce. Dalším cílem je zavedení osobní asistence alespoň pro dva až tři klienty a zavedení sociálně aktivizačních služeb pro seniory a zdravotně postižené, které jsou v prostorách centra realizovány ve spolupráci se Svazem tělesně postižených o.s. Benešov na podkladě uzavřené smlouvy o spolupráci.

Další aktivity

Pravidelná setkání  seniorů a zdravotně postižených regionu Benešov se uskutečňuje v kulturním domě v Čerčanech dle zpracovaného ročního  rozpisu akcí. Jedná se o společenská setkání s hudbou.

Pravidelné schůzky dobrovolných pracovníků / předsedové občanských sdružení regionu a předsedové STP v ČR o.s. Benešov/organizovaných v jednotlivých občanských sdruženích zabývajících se zdravotně postiženými

Servisní a poradní den organizovaný ve spolupráci s Regionálním sdružením ZP, který bezplatně provádí firma Verold Benešov, v roce 2011 / bude upřesněno /

Rehabilitace – masáže + rehabilitační cvičení. Probíhá v pondělí / pouze po telefonické hohodě / a každé  úterý v měsíci od 7:30 do 16:30. /masáž  nutno objednat /

Poradna pro neslyšící a nedoslýchavé pod vedením okresního foniatra MUDr. Jany Mravcové – každou středu od 10:00 do 15:00- předvedení a prodej pomůcek pro sluchově postižené, čišětění sluchadla, prodej olivek hadiček, čistících tablet aj.

Každoroční ozdravný relaxační pobyt v zahraničí – v roce 2011 opět Chorvatsko 21.6.-30.6.2011

Semináře a PC kurzy pro zdravotně postižené a seniory pořádané ve spolupráci s  STP v ČR, o.s. Benešov budou pokračovat i v roce 2011

Detašovaná pracoviště

Pracoviště Votice
Adresa: Votice, DPS , Husova ul. 800
Úřední hodiny:  každý první a třetí čtvrtek   v měsíci od  8.30 –  12.30

Úřední hodiny pracoviště Benešov

Pondělí :     7.30 – 12.30   13.00 – 15.00

Úterý:          7.00 – 12.00

Středa:         7.30 – 12.30   13.00 – 15.00

Čtvrtek :      po telefonické dohodě

Aktuality :

1.. Servisní a poradenský den pro zdravotně postižené a seniory se bude konat /   bude upřesněno / od 7.30 hodin. Zájemce o prohlídku může kontaktovat pracovnici centra, zde pozvánku, na základě které mu bude vydáno pořadové číslo. Řidič  provází  auto celou dobu prohlídky společně se servisními techniky konzultuje stav vozidla. Auto je  zvednuto nad hlavu řidiče, který  si prohlédně v jakém stavu je spodek vozidla.

2. V těchto dnech probíhá v prostorách zasedací místnosti centra poslední počítačový kurz pro začátečníky.Bude probíhat do 13.12.2010 a další bude následovat  únor-březen 2011.Zájemci o PC kurz pro začátečníky, středně pokročilé, či pokročilé se mohou hlásit na telefonních číslech: 317 723506, 603715316 nebo 732362741

3. ozdravný pobyt pro seniory a zdravotně postižené se bude konat 15.5.2011 – 23.5.2011 v termálních lázních na Slovensku – Velký Medér- možnost přihlášení leden 2011 – záloha 1000 – 2000 Kč

4. Zahraniční pobyt v Chorvatsku – Makarská – Tučepi se uskuteční se ve dnech 21.6. – 30.6.2011.Podrobné informace včetně přihlášky obdržíte na centru.

Fotogalerie:

O nás :

Centrum pro zdravotně postižené v Benešově, Vlašimská ulice 1922, se nachází v panelákové výstavbě u silnice směrem na Vlašim.

cesta z nádraží do CZP

Přístup do centra je bezbariérový po rampě, též sociální zařízení mohou využívat osoby s omezenou schopností pohybu. Před centrem je vyhrazeno jedno parkovací místo.

Pro svoji činnost využívá cca 57 m2, které tvoří kancelář ředitelky centra , kuchyňka hygienické zařízení a příruční skládek. Zasedací místnost  slouží pro setkání představitelů občanských sdružení zdravotně postižených regionu Benešov, výuce na PC, pořádání seminářů, či malých výstav pomůcek pro sluchově postižené.  Probíhají zde schůzky dobrovolných pracovníků organizovaných v jednotlivých občanských sdruženích zabývajících se zdravotně postiženými. Tyto dobrovolníci zde za účasti ředitelky centra získávají informace z oblasti sociálně-právní,  kompenzačních pomůcek apod.

Úloha a práce CZPS:  Hlavní náplní centra je sociální poradenství, kde klienti mohou získat ucelený přehled o možném řešení jejich situace, jak ji zvládnout či kompenzovat své zdravotní postižení. Dozvědí se o různých právních aspektech, které mohou z určitých situací vyplynout. V případě těžkého postižení mohou požádat o doprovod na jednotlivé instituce. / nejvíce využívána posudková komise / Některé případy se řeší přímo v rodině a při jednání s úřady jsme jim též nápomocni. Každoročně je na jaře uspořádán ve spolupráci s Regionálním sdružením ZP servisní a poradní den, který bezplatně provádí firma Verold. V druhé polovině roku je zpravidla pro zdravotně postižené řidiče uspořádána přednáška z dopravních pravidel na pozemních komunikacích a jak poskytnou první pomoc s praktickými ukázkami. V centru je možno využít rehabilitace ve formě masáží i s ukázkou praktického cvičení vedoucího k prokrvení svalů a následnému snížení či odstranění bolesti. Masér dochází každé úterý v měsíci od 7:30 do 16:30. Při centru působí též Centrum pro sluchově postižené pod vedením okresního foniatra MUDr. Jany Mravcové.Službu zajišťuje dlouholetá sestra ORL, Marie Koláčková a technik pan František Chrpa. Sluchově postižení si zde mohou každou středu od 10:00 do 15:00 půjčit po doby opravy svého sluchadla náhradní , jsou jim předvedeny kompenzační pomůcky, vysvětleno a předvedeno jejich použití, mohou si zakoupit baterie, šňůrky, hadičky, dát vyčistit šperky apod. V úředních hodinách i mimo ně probíhají v centru konzultace z oblasti bezbariérovéí výstavby domů i komunikací. Projektanti se zde mohou podrobně seznámit s vyhláškou 398/2009 Sb. a s její aplikací do praxe. Jsou zde zpracovávána vyjádření k různým stavbám občanské vybavenosti. Stavby jsou konzultovány a následně kontrolovány, zda byly dané podmínky dodrženy a stavba odpovídá potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace, na čemž se aktivně podílí i ředitelka centra . Na centrum se obracejí též klienti, kteří potřebují přizpůsobit své byty k potřebám bezbariérového bydlení. Zde je jim navrhnuto řešení, případně konzultace přímo v místě bydliště a zprostředkovány kontakty na firmy zajišťující tuto činnost. Centrum každoročně pořádá jeden ozdravný relaxační pobyt v zahraničí. Ve spolupráci s STP v ČR o.s. Benešov jsou též pořádány semináře, na kterých ředitelka centra působí jako lektor. V centru je kromě ředitelky i jedna pracovnice  placená z finančních prostředků Úřadu práce. Pracovnice centra též provádí depistáž zdravotně postižených osob, které se ocitly v sociální nouzi, navazují s těmito kontakty a spolupracují s občanskými sdruženími regionu. Centrum též spolupracuje s firmou, která zaměstnává převážnou část zdravotně postižených a snaží se být nápomocno při shánění pracovních zakázek pro tuto firmu. Centrum má zřízeno detašované pracoviště  ve Voticích, které slouží hlavně pro kontaktní a terénní práci. Pracovnice též navštěvují své klienty v domácím prostředí, kteří jsou tak ušetřeni náročného cestování.

Propagační materiály pro klienty

Propagační leták   CZPS 1 Propagační leták   CZPS 2