Cíle a poslání

Posláním CZPS SK je pomáhat osobám se zdravotním postižením při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti, ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku.
V rámci služby odborného sociálního poradenství je naší snahou poskytovat klientům takové odborné informace a podporu, aby mohli vést obdobně plnohodnotný život jako ostatní lidé ve společnosti.
V rámci námi poskytované služby osobní asistence zajišťujeme pomoc druhé osoby (osobního asistenta) při péči o klienta a jeho domácnost v jeho přirozeném prostředí, a to při činnostech, při kterých klient potřebuje pomoc jiné osoby nebo při kontaktu se společností.
Uvedené služby jsou poskytovány klientům, kteří je potřebují z důvodu svého zdravotního postižení nebo věku.

Základním strategickým cílem CZPS SK při poskytování sociálních služeb je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, žijícím ve Středočeském kraji, přispívat k jejich integraci do společnosti, zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Dlouhodobými cíli CZPS SK při poskytování služby odborného sociálního poradenství je plnit roli

 • poskytovatele ambulantního a terénního sociálního a právního poradenství,
 • kontaktního místa a informačního a poradenského centra,
 • zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu,
 • obhájce práv a zájmů zdravotně postižených.

Dlouhodobými cíli CZPS SK při poskytování služby osobní asistence jsou

 • aktivní účast v komunitním plánování v regionu,
 • zavádění a průběžná aktualizace standardů kvality služby osobní asistence,
 • zvyšování počtu klientů,
 • zvyšování počtu osobních asistentů úměrně s poptávkou po službě,
 • stabilizace týmu osobních asistentů a jejich motivace pro setrvání ve službě,
 • pravidelná školení všech pracovníků v osobní asistenci, vedoucí ke zvyšování jejich odbornosti a osobních kvalit,
 • vytvoření potřebných materiálů v alternativních formách komunikace.

Krátkodobými cíli CZPS SK při poskytování služby odborného sociálního poradenství je

 • každoročně vytvářet odborné, organizační, materiálně technické a finanční podmínky pro poskytování odborného sociálního poradenství uživatelům se zdravotním postižením nebo seniorům,
 • rozšiřovat sortiment půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na pracovištích CZPS SK podle individuálních potřeb uživatelů v průměru o 2-3 typy pomůcek ročně,
 • rozšiřovat podle potřeb terénní odborné sociální poradenství ročně nejméně o jedno poradenské místo v každém regionu,
 • adekvátně s rozšířením poradenských míst upravit i počty poradenských pracovníků a řešit tak otázku jejich zastupitelnosti(v průběhu 1-2 let docílit, aby na každém poradenském pracovišti CZPS SK působili alespoň dva kvalifikovaní poradci).

Krátkodobými cíly CZPS SK při poskytování služby osobní asistence jsou

 • sjednocení kvality služby osobní asistence v jednotlivých regionech v souladu se standardy,
 • pravidelné doplňování  vzdělání osobních asistentů jejich účastí na vzdělávacích seminářích,
 • aktualizace internetových stránek pracovišť, poskytujících službu osobní asistence,
 • zajištění informačních materiálů a brožur (např. pro první pomoc, komunikaci s klienty s různým postižením apod.) pro osobní asistenty,
 • vytváření letáků o poskytování služby osobní asistence na pracovištích CZPS SK a jejich zveřejňování (na vývěskách v prostorách poskytovatelů, úřadů, na jiných veřejných vývěskách, v místním tisku apod.).

V rámci uvedených sociálních služeb neposkytujeme právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování ani stravování.